Barvy, které nechávají dřevo dýchat

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží v e-shopu

společnosti AU-MEX s.r.o., IČ: 253 49 929, se sídlem Poděbradská 574/40, Praha 9, Vysočany, PSČ 190 00

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost AU-MEX s.r.o., se sídlem Poděbradská 574/40, Praha 9, Vysočany, IČ:253 49 929 tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě osmo.cz prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese www.osmo.cz: 

Název firmy a IČ: AU -MEX s. r. o., IČ: 253 49 929
Sídlo firmy: Poděbradská 574/40, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Právní forma: společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57655

Kontaktní e-mail: info@osmo.cz kontaktní telefon: 00420 777052460

(dále jen „prodávající“) na straně jedné 
kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, tj. smlouvy uzavřené podle nich.

1.3 Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem.

1.4 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

1.5 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.6 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.7 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Případné změny VOP oznámí Prodávající na své webové stránce alespoň 14 dní před jejich účinností. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Starší verze VOP je možno obdržet na vyžádání u Prodávajícího.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes internetový obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje: 

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména :

 • jméno; příjmení; datum narození; adresa bydliště/doručovací; emailová adresa, telefon
 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku, počet objednaných kusů
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání zboží - typ platby a způsob dopravy
 • dodací adresu (uvádět pokud je jiná, než fakturační adresa), telefonní kontakt
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží (platí pro písemnou či faxovou objednávku)
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak e-mailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.4 Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Kupujícímu je zboží dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a náhradní termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a objednávka se ruší. Prodávající si vyhrazuje právo v rámci své obchodní politiky a aktuálního nákupu od dodavatele měnit ceny za zboží v e-shopu v průběhu celého kalendářního roku bez předchozího upozornění.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě písemného souhlasu prodávajícího s nimi. V případě nesouhlasu prodávajícího s nimi se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3.2 Kupující není povinen přebírat od dopravce neúplnou nebo poškozenou zásilku. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kontrola stavu zásilky

Kupující je povinen bezprostředně při přebírání zásilky překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme kupujícímu od dopravce nepřebírat.
Kupující je povinen neprodleně po zjištění poškození zásilky oznámit toto e-mailem na adresu info@osmo.cz. s tím, že v předmětu zprávy uvede: Poškození zásilky dopravcem. Pokud kupující sepíše s dopravcem škodní protokol, je povinen zaslat ho do 24 hodin faxem (420 283 93 34 06) nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím řádné převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, nevznikne mu na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

4.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

4.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná ihned platbou on-line platební kartou nebo do 3 dní v případě vystavení faktury po uzavření smlouvy s tím, že závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího.

4.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

4.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho e-mailovou adresu.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující, je-li spotřebitelem dle ustanovení § 419 občanského zákoníku, právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující v této 14 denní lhůtě povinen zaslat písemně na kontaktní adresu prodávajícího nebo na jeho kontaktní e-mailovou adresu: info@osmo.cz.

5.2 Kupující bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837, písm. d) a e) občanského zákoníku nemůže spotřebitel mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i o dodání zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5.3 Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva ruší od počátku. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu neznehodnocené zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na kontaktní adresu, do provozovny nebo do sídla prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že je povinen nést náklady na dodání zboží zpět prodávajícímu.

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).
Kupující (je-li spotřebitelem) má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, je nutno, aby splnil níže uvedené podmínky: 

1) Písemně oznámil odstoupení od smlouvy (nejlépe e-mailem na adresu info@osmo.cz ) Text musí obsahovat:

 • kontaktní údaje kupujícího
 • Číslo faktury (nabývacího dokladu, se kterým bylo zboží dodáno kupujícímu)
 • uvedení čísla bankovního účtu, kam má být zaslána vrácená platba:
  (pozn. platby budou vráceny formou převodu na bankovní účet)
 • Datum a podpis kupujícího

2) Doručil zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu, kopií faktury a dokladu o zaplacení.

3) Zboží odesílané a doručované zpět na adresu prodávajícího:
AU-MEX s.r.o., Poděbradská 574/40, 190 00 Praha 9 Vysočany

musí být nepoškozené, kompletní, nepoužité, schopné dalšího prodeje (včetně příslušenství, atd.)

s kopií dokladu o koupi a zaplacení zboží

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží převzít. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající kupujícímu peníze za zboží, a to převodem na jeho účet po fyzickém obdržení jím vráceného zboží. 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího považovat za řádné. Zboží bude vráceno na náklady odesílajícího kupujícího zpět.

5.4 Odstoupí-li kupující řádně od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

5.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu řádně odeslal.

5.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

5.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8 Kupující není oprávněn odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb. v platném znění.

Např. 

1) Jde-li o dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, či na zboží objednané speciálně na výslovné přání kupujícího a které nebylo v době objednávky na skladě
2) Zboží, které bylo použitím částečně spotřebováno nebo jej nelze vrátit do původního stavu před koupí.

5.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku (zejména v jeho ustanoveních § 1914 až 1925, § 2099 - § 2117 a § 2158 až 2174).

6.2 Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s reklamačním řádem prodávajícího.

6.3 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

6.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.5 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.6 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

7. Zpracování a ochrana osobních údajů v souvislosti s prodejem v e-shopu

7.1 Prodávající je v souvislosti s prodejem zboží v e-shopu oprávněn ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to v souladu s přísl. právní úpravou a v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefon.

7.2 Tyto osobní údaje jsou prodávajícím shromažďovány a zpracovávány pro účely uzavírání kupních smluv a plnění práv a povinností z nich vyplývajících po dobu 10 let, jež je nezbytná pro dosažení a splnění uvedeného účelu.

7.3 Osobní údaje je prodávající oprávněn zpracovávat v elektronické i tištěné formě s řádným zabezpečením ochrany v souladu s přísl. právnimi předpisy.

7.4 Získá-li k tomu prodávající výslovný odvolatelný souhlas, je oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení kupujícímu s nabídkami sortimentu zboží, příp. katalogů v tištěné formě. Tento již udělený souhlas je kupující oprávněn kdykoliv odvolat na e-mailové adrese:
osobniudaje@au-mex.cz.

7.5 Kupující má veškerá práva vyplývající z přísl. právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravu, omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů, právo na přenositelnost zpracovávaných údajů, právo vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího uvedených v úvodu těchto všeobecných obchodních podmínek. Kupující je rovněž oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7.6 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

7.7 Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje prodávajícímu jsou přesné a že mu je poskytl dobrovolně.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, není tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

8.4 Měnit či doplňovat kupní smlouvu, včetně obchodních podmínek, lze pouze písemnou formou.

8.5 Pokud nebude dohodnuto jinak, je nezbytné doručovat veškerou korespondenci související s kupní smlouvou druhé straně písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeným dopisem. Jako doručovací adresa se užije adresa elektronické pošty uvedena v uživatelském účtě nebo v objednávce, pokud nevyplyne z korespondence mezi účastníky něco jiného.

8.6 Tyto VOP ve znění uvedeném na stránkách e-shopu nabývají účinnosti dne 1.09.2017 a nahrazují veškerá případná předchozí znění VOP.

8.7 Odesláním objednávky z e-shopu kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a užitím osobních údajů.

8.8 Vznikne-li pro potřeby Kupujícího překlad nabídky, objednávky, Kupní smlouvy, VOP nebo jiného dokumentu do jiného jazyka, v případě rozporu jazykových znění má přednost česká jazyková verze.

8.9 Kupující bere na vědomí, že při používání webových stránek Prodávajícího jsou jejich uživatelům ukládány do jejich koncových zařízení informace na základě směrnice ES o tzv. cookies č. 2002/58/ES (a směrnice č. 95/46/ES).

8.10 Všechna práva, povinnosti a právní vztahy (včetně odpovědnostních vztahů) založené touto smlouvou, jakož i veškeré spory týkající se vzniku, trvání, plnění a ukončení této smlouvy, se řídí právem České republiky. Veškeré případné spory z těchto právních vztahů budou smluvní strany řešit především smírně.

8.11 Nebude-li dosaženo smírného řešení případného sporu, je k jeho řešení příslušný věcně a místně příslušný obecný soud České republiky s tím, že jednacím jazykem je čeština.

8.12 Jde-li o spotřebitelský spor podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Kupující je oprávněn podat návrh na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce písemně, ústně do protokolu nebo prostřednictvím formuláře umístěného na https://adr.coi.cz/cs. 

Obchodní podmínky zpracovala firma AU-MEX s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 Vysočany na základě platné legislativy v České republice.